<b> Certifierade Brunnsborrare </b> <br> "Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.<br> Läs mer: <a href="http://www.sp.se/sv/index/services/brunnsborrare/Sidor/default.aspx">www.sp.se</a>

Det lokala företaget inom Vatten & Energiborrning

Haninge Vatten & Energiborrning är ett mindre familjeföretag som erbjuder kompletta lösningar inom vatten- och energiborrning till privatpersoner och företagskunder.

Brunnsborrning

Energiborrning

rig-ikon4-blue

Entreprenadborrning

Vatten

Vattnet är ditt viktigaste livsmedel!

Det är därför viktigt att installera en pumpanläggning som håller i många år och verkligen levererar vatten när det behövs. Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt. Det vet en erfaren brunnsborrare.

Jordborrning

Man börjar borrningen med att driva ned en ståltub genom jordlager till fast berg, vilket tätas med cement. Detta för att ytvatten och biologiska partiklar ej ska tränga ned i brunnen och förstöra kvaliteten.
Vid rördrivning krävs det att Exenterborrkrona (borrkrona vid rördrivning) har något större mått än stålröret. Skulle Exenterborrkrona inte ha samma mått som stålröret försvårar det neddrivningen. Detta leder till att byte av Odex sker ofta, då slitaget är stort. Därav är det ett dyrare meterpris än vanlig borrning i berg.

Bergvärme

Målsättningen med bergvärme är att den skall värma huset under den kallare delen av året så att man slipper värma direkt med elektricitet och är på så vis direkt avgörande för besparingen, du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el. En väl dimensionerad anläggning ger 2/3 energi från berget. För en mindre fastighet räcker det med ett grundare borrhål.

Besparing
Minska dina energikostnader. Grundvattnet i mellansverige håller en genomsnitts temperatur på ca +6 grader året runt. Det är den värmen vi ska utnyttja.

Oberoende
Med bergvärme blir du oberoende av framtida politiska energibeslut och du påverkas inte alls av prisutvecklingen på olja. Bergvärmen ersätter oljeeldningen helt.

Energibrunn
Vi borrar en energibrunn som är dimensionerad för just ditt behov.

Låg driftskostnad
Värmepumpen kräver för sin drift energi motsvarande 1/3 av den energi den avger i form av värme.

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med en borr med 110-140 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggning av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn, är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s k förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den skall kunna ta upp en viss energimängd.

Övrig Borrning

Vattenbrunnen är brunnen med större borrhålsdiameter, 140 mm eller 165 mm. Här kan man göra extra infodringar och tätning mot försurning och föroreningar även i efterhand. Brunnen är infodrad med foderrör minst 2m i fast berg och/eller extra beklädnadsrör till minst 9 m djup. Bästa Brunn är ett bra alternativ för framtiden. Särskilt i områden med salt eller surt vatten eller där föroreningar kan påverka vattnet.
I vattenförande grus- och moränlager är Avanti grusfilterbrunn det bästa och enklaste alternativet. Ett perforerat filterrör förs ner i vattenförande lager. Tätningen görs mellan foderrör och filterrör. Filterrörets längd dimensioneras efter vatten behovet. Mycket lämpligt i gruslager där vattnet normalt håller hög kvalitet.

Kontakta oss

Då vi gillar att ge personlig service ring oss för ett kostnadsfritt hembesök för konsultation, rådfrågning och offert.

Haninge Vatten och Energiborrning
Berggårda
137 94 Norra Sorunda

Mika 070-757 64 69
Camilla 070-449 66 17

haningevatten@gmail.com

Org.nr: 720327-9372

Copyright © Haninge Vatten AB 2017 | Logga in | Utvecklad av Sundlöf