Det lokala företaget inom Vatten & Energiborrning

Haninge Vatten & Energiborrning är ett mindre familjeföretag som erbjuder kompletta lösningar inom vatten- och energiborrning till privatpersoner och företagskunder.

Spolning

Tryckning

Brunnsborrning

Vatten

Vattnet är ditt viktigaste livsmedel!

Det är därför viktigt att installera en pumpanläggning som håller i många år och verkligen levererar vatten när det behövs. Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt, så långt ifrån alla föroreningskällor som möjligt.

Jordborrning

Man börjar borrningen med att driva ned en ståltub genom jordlager till fast berg, vilket tätas med cement. Detta för att ytvatten och biologiska partiklar ej ska tränga ned i brunnen och förstöra kvaliteten.
Vid rördrivning krävs det att Exenterborrkrona (borrkrona vid rördrivning) har något större mått än stålröret. Skulle Exenterborrkrona inte ha samma mått som stålröret försvårar det neddrivningen. Detta leder till att byte av Odex sker ofta, då slitaget är stort. Därav är det ett dyrare meterpris än vanlig borrning i berg.

Vatten - Brunnsborrning, företag som utför brunnsborrning, spolning av brun samt tryckning av brunn i Haninge, Nynäshamn, Södertälje och Botkyrka.

Bergvärme

Målsättningen med bergvärme är att den skall värma huset under den kallare delen av året så att man slipper värma direkt med elektricitet och är på så vis direkt avgörande för besparingen, du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el.

Besparing

Minska dina energikostnader. Grundvattnet i mellansverige håller en genomsnitts temperatur på ca +6 grader året runt. Det är den värmen vi ska utnyttja.

Oberoende

Med bergvärme blir du oberoende av framtida politiska energibeslut och du påverkas mindre av prisutvecklingen på olja/el. Bergvärmen ersätter oljeeldningen helt.

Energibrunn

Vi borrar en energibrunn som är dimensionerad för just ditt behov.

Låg driftskostnad

Värmepumpen kräver för sin drift energi motsvarande 1/3 av den energi den avger i form av värme.

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med en borr med 115 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggning av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn, är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s k förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den skall kunna ta upp en viss energimängd.

Tryckning av brunn i stockholm med omnejd, tex Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Södertälje

Spolning/Tryckning

Spolning

Vi utför spolning av alla vattenbrunnar med egen spolbil som bara används till vattenbrunnar.

Tryckning

Vid dålig tillrinning i brunnen kan vi trycka den med manchett och vatten, med ett högt flöde djupt ner i berget.
Detta ger som regel en bra ökning av tillrinningen.

Certifierade Brunnsborrare

”Grundvatten av god kvalitet” är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.
Läs mer: www.sp.se