<b> Certifierade Brunnsborrare </b> <br> "Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.<br> Läs mer: <a href="http://www.sp.se/sv/index/services/brunnsborrare/Sidor/default.aspx">www.sp.se</a>

Det lokala företaget inom Vatten & Energiborrning

Haninge Vatten & Energiborrning är ett mindre familjeföretag som erbjuder kompletta lösningar inom vatten- och energiborrning till privatpersoner och företagskunder.

Spolning

Tryckning

rig-ikon4-blue

Brunnsborrning

<b> Certifierade Brunnsborrare </b> <br> "Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.<br> Läs mer: <a href="http://www.sp.se/sv/index/services/brunnsborrare/Sidor/default.aspx">www.sp.se</a>
"Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.

Certifierade Brunnsborrare
"Grundvatten av god kvalitet" är klassat som ett miljömål i Sverige. En felaktigt utförd brunnsborrning eller installation kan medföra skador på fastigheter och i värsta fall betydande miljöproblem. Vi är certifierade brunnsborrare, denna certifiering är gjord i samarbete med SGU Sveriges geologiska undersökning.
Läs mer: www.sp.se

Vatten

Vattnet är ditt viktigaste livsmedel!

Det är därför viktigt att installera en pumpanläggning som håller i många år och verkligen levererar vatten när det behövs. Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt, så långt ifrån alla föroreningskällor som möjligt.

Jordborrning

Man börjar borrningen med att driva ned en ståltub genom jordlager till fast berg, vilket tätas med cement. Detta för att ytvatten och biologiska partiklar ej ska tränga ned i brunnen och förstöra kvaliteten.
Vid rördrivning krävs det att Exenterborrkrona (borrkrona vid rördrivning) har något större mått än stålröret. Skulle Exenterborrkrona inte ha samma mått som stålröret försvårar det neddrivningen. Detta leder till att byte av Odex sker ofta, då slitaget är stort. Därav är det ett dyrare meterpris än vanlig borrning i berg.

Bergvärme

Målsättningen med bergvärme är att den skall värma huset under den kallare delen av året så att man slipper värma direkt med elektricitet och är på så vis direkt avgörande för besparingen, du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el.

Besparing
Minska dina energikostnader. Grundvattnet i mellansverige håller en genomsnitts temperatur på ca +6 grader året runt. Det är den värmen vi ska utnyttja.

Oberoende
Med bergvärme blir du oberoende av framtida politiska energibeslut och du påverkas mindre av prisutvecklingen på olja/el. Bergvärmen ersätter oljeeldningen helt.

Energibrunn
Vi borrar en energibrunn som är dimensionerad för just ditt behov.

Låg driftskostnad
Värmepumpen kräver för sin drift energi motsvarande 1/3 av den energi den avger i form av värme.

Vanligt borrdjup? 160-200meter för en normal villa, större hus kan behöva flera borrhål.

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med en borr med 115 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggning av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn, är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s k förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den skall kunna ta upp en viss energimängd.

Spolning/Tryckning

Spolning.
Vi utför spolning av alla vattenbrunnar med egen spolbil som bara används till vattenbrunnar.
Tryckning.
Vid dålig tillrinning i brunnen kan vi trycka den med manchett och vatten, med ett högt flöde djupt ner i berget.
Detta ger som regel en bra ökning av tillrinningen.

Kontakta oss

Då vi gillar att ge personlig service ring oss för ett kostnadsfritt hembesök för konsultation, rådfrågning och offert.

[contact-form-7 id=”49″]

Haninge Vatten och Energiborrning
Berggårda
137 94 Norra Sorunda

Mika 070-757 64 69
Camilla 070-449 66 17

haningevatten@gmail.com

Org.nr: 720327-9372

Copyright © Haninge Vatten AB 2017 | Logga in | Utvecklad av Sundlöf